Úvod - Guide: První informace pro Nový Olymp - The first information for New Olymp

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

Studenti magie se sjednotili, aby spolupracovali na lepších zítřcích. Snaží se vytvořit novou kulturu na novém místě (například na ostrově). Možnost takové spolupráce tu byla a bude vždy. Pojďme se podívat (zatím ještě jen ve vaší mysli) do doby o třicet roků později. V této nové kultuře má místo každý muž, žena i děti (dokonce i domácí mazlíčci), ale jen ti, kdož chtějí a budou respektovat zákon toho kraje.

Po třiceti letech, studenti magie mají nějaký neobydlený ostrov. Teď vám povím víc o postupu přípravy ostrova nové kultury. Postup je poměrně rychlý...

1. Na ostrově je vytvořena brána pro dopravní komunikaci
2. Studenti připraví volný prostor pro vytvoření prvních budov a cest
3. Studenti magie vytvoří magické bytosti za účelem úprav základních cest a budov
4. Je čas postavit elektrárny (magicky vytvořené)
5. Veřejně vydána první pravidla (zákony) pro život v naší nové (magické) kultuře
6. Budou navrhnuty nové magické výrobky (například pro lepší dopravu a komunikaci mezi lidmi)
7. Vytvořit pravidelné zásoby potravin
8. Noví obyvatelé mohou dovést své členy rodiny a přinést některé věci na magický ostrov (ale všichni musí respektovat tamní zákony)  
9. První nutné budovy byly postaveny (vláda, soudy, policie, obchody, školy, rodinné domy a bytové domy a další stavby)
10. Postaveny silné hradby okolo města i celého ostrova (dvojité hradby)
11. Uprostřed ostrova je nejvyšší budova ve tvaru sloupu (vyšší než hradby)
12. Okolo i nad ostrovem je vytvořen velmi silný fyzický i duchovní štít

Pokud by se lidem nelíbil život v takové nové kultuře, můžou se vrátit do svého starého domova.

Příště uvidíte více informací a to ohledně vlády a soudů...

/ENGLISH/

Students of magic united to cooperate for their better future. They try to create new culture on new place (for example island). The possibility of such cooperation was and will be here forever. Let's move (in your mind yet) to the time to thirty years into the future. In this new culture have own place every man, woman with kids (and pets even), but only those, who want and will respect the law of our country.    

After thirty years, students have an uninhabited island. Now I tell you more about process of preparation the new culture on the island. Process is comparatively fast... 

1. On the island is created the gate for transport 
2. Students will prepare free space to build first buildings and roads 
3. Students of magic will create magical beings for purpose of basic roads and buildings alteration
4. It´s time to build power plants (created by magic way)
5. Publicly released the first rules for life in our new (magic) culture 
6. New magic ware will be proposed (for example for better transport and communication)
7. Make necessary steady supply of food 
8. Now residents can bring their family members and some things to our new magic island (but everyone must respect the laws)
9.  Necessary buildings are ready (government, court, police, shops, schools, family houses, flat houses and more buildings)
10. Built strong ramparts around the city and around the whole island (double ramparts) 
11. In the middle of island is the highest building in the form of pillar (higher than ramparts)
12. Around and above the island is created very strong spiritual and physical shield   

If people would not like life in such new culture, they can come back to their old home.

Next time you´ll see more information about government and courts here...