Úvod - Guide: Duchovní slovo k Olympské bibli (třetí vydání, 2014) - Sacred word for Olymp bible (the third version, 2014)

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/
(ke stažení z května 2014 třetí vydání zdarma >>> zde)

Milí čtenáři,

tato posvátná kniha přináší moudrost starého Řecka, protože světu je potřeba dát skutečné hodnoty, smysl a ne pokrytectví, které přináší mnohé filozofické směry. Na světě byl sepsán nejeden svatý text, ale jen některá díla jsou skutečně užitečná pro lidi jakéhokoli smýšlení. Jednu z takových knih teď držíte v rukou.

Olympská bible nikomu nevnucuje ani "dobro" ani "zlo", ba naopak čtenáři ukazuje, že na svět je možné pohlížet z různých úhlů pohledu. Jinými slovy, není všechno "špatné", co pro druhého je. I když řečtí bohové a bohyně jednali někdy amorálně, v jejich životech jsou obsaženy hluboké pravdy a univerzální vesmírné principy. A ty využují i lidé bez zájmu o náboženství. 

Nemusíte se stát věřícím v bohy starého Olympu, abyste využili staro-novou moudrost těchto posvátných textů. V Olympské bibli se zpočátku setkáte s informacemi týkající se úplného začátku vesmíru. Od prvotního Chaosu, přes vládu Titánů a též Dia Olympského až po novou magickou kulturu zvanou Nový Olymp. 

Kniha první Olympského Evangelia podle Lukáše přináší jádro celé moudrosti Olympu starého i nového. Texty se však mezi sebou doplňují. Je důležité k tomuto dílu přistupovat jako k celku.

S přáním pěkného dne,

Lukáš Přibyl
4. květen 2014

/ENGLISH/

Dear readers,

this sacred book brings the wisdom of ancient Greece, because it´s necessary to give real value to our world, purpose. Not hypocrisy, which brings many philosophical trends. On our world were written many holy texts, but  only some works are really useful for people of any conviction. One of these books you´re holding in your hands now.

The Olymp bible doesn´t obligate to do "good" nor "evil". But on the contrary, it shows to readers, that the world can be viewed from different angles. In other words, not all is "bad" thing, what is "bad" for a some people. Although the Greek gods and goddesses sometimes act by amoral way, there are contained profound truths and universal principles in their lives. And that can be used by people even with no interest in religion.

It´s not necessary to become a believer in gods of old Olymp from Greece, to take advantage of old-new wisdom of these sacred texts. In the Olymp bible you can initially meet information concerning with very beginning of the universe. From the initial Chaos, over the rule of Titans and also god of old Olymp called Zeus... to the new magical culture called New Olymp.  

Olymp´s first book of the Gospel according to Lukas provides the core of all wisdom of old and new Olymp. But the texts complement each other here. It´s important to approach to this book as a whole.

Be welcome here, all of you

Lukáš Přibyl 
4th May 2014