Úvod - Guide: Kultura Nového Olympu je víc než jen ostrov. - The New Olymp culture is more than just an island.

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

Milí čtenáři,

kultura Nového Olympu je všude tam, kde se alespoň jeden muž, žena či dítě řídí podle zdejších zvyků. Není to o pouhém ostrově. Je to o lidech nového druhu reality, o mravech Věku šestého. Kdekoli naši členové jsou, tam je naše kultura novějších věků též... 

Je to o světě, kde lidé pěstují lepší způsob zacházení s přírodou a lidstvím. O světě postaveném na povrchu Měsíce, odkud se naše zvyky šíří do dalších zemí... 

Autor 

/ENGLISH/

Dear readers,

the New Olymp culture is everywhere, where at least one man, woman or kid is guided by local habits. It´s not only about island. It´s about people of incoming kind of reality, about manners of the Age sixth. Wherever our members are, there is our culture of newer age too...

It´s about the world, where people cultivate better way of treatment to nature and humanity. About incoming world built on the Moon surface, from where our habits spread to other countries...      

Author