Správa - Government: Ministerstva a vláda - Departments and government

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

Vláda je složena z:

1 Nejvyšší rada (= jedenáct členů = ministrů)
2 Nejvyšší soud (= pět členů = vysokých soudců)

Ministerstva (v krátkosti):

1 Ministerstvo vnitra a dopravy
2 Ministerstvo financí a obchodu
3 Ministerstvo práce a sociálních věcí
4 Ministerstvo pro informační technologie
5 Ministerstvo obrany
6 Ministerstvo spravedlnosti
7 Ministerstvo kultury a školství
8 Ministerstvo zdravotnictví
9 Ministerstvo zahraničních věcí
10 Ministerstvo zemědělství a životního prostředí
11 Ministerstvo průmyslu a místního rozvoje

V čele ministerstva stojí ministr, který je rovněž členem Nejvyšší rady. Ale ne všechny věcí řeší Nejvyšší rada. Ministři jako jednotlivci mohou nařizovat pouze nejnižší a nižší zákony (= což znamená bez porady se členy Nejvyšší rady). 

Každé ministerstvo musí ohlašovat všechny své aktivity Nejvyššímu soudu (= tamní pěti-členná rada ověřuje a zvažuje, zda-li nedošlo k porušení zákona). Každá informace je ověřována také automatickým Národním bezpečnostním systémem.    

Každé ministerstvo má svou vlastní jedenácti-člennou radu odborníků.

/ENGLISH/

Government is made up by:

1 The Supreme council (= eleven members = ministers)
2 The Supreme court (= five members = high judges)

Departments (in short):

1 The Department of Interior and Transport
2 The Department of Finance and Trade
3 The Department of Labour and Social Affairs
4 The Department for Information technology  
5 The Department of Defense
6 The Department of Justice
7 The Department of Culture and Education
8 The Department of Health
9 The Department of Foreign Affairs 
10 The Department of Agriculture and Environment 
11 The Department of Industry and Regional Development

The department is headed by a minister, who is also a member of the Supreme Council. But not all things solves the Supreme Council. Ministers as individuals may order only the lowest and lower laws (= which means without consultation with the members of the Supreme Council).

Every department must report all of their activities to the Supreme Court (= its five-member board verifies and considers whether there is a violation of law). Every information is verified by automatic National security system too. 

Each department has its own eleven-member expert board.