Lidé - People: Daně na ostrově - Taxation on island

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

Daně na našem magickém ostrově se platí pouze jednou a to na začátku každého měsíce = a to sedmi procenty z celkového měsíčního příjmu (to je platné pro každého člověka i obchodní společnost). Společnosti jsou daněny zvlášť a jejich zdanění je též sedmiprocentní z celkového měsíčního příjmu (těmito příjmy se však rozumí to, co si taková společnost vydělala pouze v rámci této ostrovní země).

Je povinností každého občana hlásit svůj příjem Ministerstvu financí a obchodu. Každá informace je ověřována Národním bezpečnostním systémem.

/ENGLISH/

Taxation on our magic island is paid only once and it´s at the beginning of each month = seven percent of total income of every month (it´s valid for every man and company too). Commercial companies are taxed separately and its taxation is seven percent of total income of every month too (but this income means, what the company earned in this island country only).

It´s duty of every citizen to report own income to the Ministry of finance and trade. Every information is verified by National security system.