Lidé - People: Kultura v běžném životě (druhá část) - Culture of everyday life (second part)

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

- ostrov magické kultury Nový Olymp je demokratický právní stát
- ostrov má vlastní ústavu (= nejvyšší zákony) a čtyři typy zákonů (= nejnižší, nižší, střední a vyšší) 
- mezi nejdůležitějšími státními institucemi jsou: Nejvyšší rada, Nejvyšší soud, ministerstva a vysoké soudy  
- počet úředníků v různých oblastech ostrova je stanoven podle velikosti města 
- neexistuje žádný prezident nebo diktátor ani kdokoliv tomu podobný (ani premiér) - proto má Nejvyšší rada jedenáct členů či Nejvyšší soud pět členů...)
- lidé používají pouze mince (hotovostní platební styk) a bezhotovostní styk (= platby skrze bankovní účty)
- politické strany jsou plně podporovány stejně jako nezávislé politické působení bez zařazení do nějaké politické strany   

/ENGLISH/

- the magic island New Olymp is democratic juristical state 
- the island has its own constitution (= the highest laws) and four types of laws (= lowest, lower, middle and higher laws) 
- among the most important state institutions are: the Supreme Council, the Supreme Court, departments and high courts
- number of officials in different areas of the island is determined by the size of the city
- there is no president or dictator or anyone like that (nor prime minister) - that´s why the Supreme Council has eleven members or Supreme Court has five members...)
-  people use only coins (cash payments) and cashless payments (= payments through bank accounts) 
- political parties are fully supported as well as independent political activities without the inclusion to a political party