Správa - Government: Moc zákonodárná na Novém Olympu - Legislative authority of New Olymp

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

Ministerstva a Vysoké soudy

Ministři (počet jedenáct) jako jednotlivci navrhují zákony a/nebo úpravy zákonů, které postupují ke kontrole vysokými soudci (počet pět) a tito soudci pak schválují nebo vrácí zpět takový zákon tomu kterému ministrovi či ministrům. 

Ministři jako jednotlivci mohou navrhovat jen nižší a nejnižší zákony ke konečné kontrole a schválení. Ale návrh středních, vyšších a nejvyšších zákonů může být předložen vysokým soudcům jen k překontrolování (ještě ne ke konečnému schválení - protože - návrhy zákonů musí být navíc schváleny Nejvyšší radou jako celkem = Rada musí souhlasit většinovým hlasováním - pak (!) zákon je ověřen Nejvyšším soudem za účelem konečného schválení nebo navrácení Nejvyšší radě).   

/ENGLISH/

Departments and High courts

Ministers (number eleven) as individuals suggest laws and/or modification of laws, which submit to check to high judges (number five) and these judges can authorize or return such law back to specific minister or ministers. 

Ministers as individuals can suggest only lower and the lowest laws to final check and authorization. But the suggestion mid-level, higher and the highest laws can be submitted to high judge to check only (not final authorization yet - because - in addition, this suggestion of law must be passed by the Supreme council, as whole = The Council must agree by a majority vote - then (!) the law is checked by Supreme court for final authorization or return back to Supreme council).