Lidé - People: Kultura v běžném životě (první část) - Culture of everyday life (first part)

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

- města jsou celkově postavena ve stylu starého Řecka (s menšími technologickými rozdíly)
- důraz se klade na přírodu
- umění se meze nekladou, pokud tím nejsou porušovány zákony
- důležitý je také velký důraz především na hmotné knihy (= bez omezení, pokud nejsou porušovány zákony)
- je podporováno vážné zamýšlení se nad mythologickými příběhy (například z Olympské bible, třetí vydání, 2014, kterou si zdarma můžete stáhnout v části "Knihy - Books" těchto stránek)
- velký důraz se klade na základní lidskou slušnost
- ve volném čase se můžete účastnit veřejných diskuzí v centru měst (každý se může ptát, odpovídat a mluvit)
- státní náboženství není stanoveno (náboženství nejsou omezena)
- žádné náboženství nemá vliv na státní správu (vládu)

/ENGLISH/

- cities are generally built in the style of ancient Greece (with minor technological differences)
- important is great emphasis on nature 
- art has no limits, if laws are not violated
- important is greate emphasis primarily on tangible books (= no limits, if laws aren´t violated)
- supported serious thinking about mythology (for example from Olymp bible, the third version, 2014)
- great emphasis on basic human decency 
- in free time you can participate in public discussions in the center of cities (everyone can ask, answer and speak)
- state religion is not specified (religions have no limits)
- any religion does not affect the state administration (government)