Správa - Government: Moc soudní na Novém Olympu - Judicial authority on New Olymp

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

Nejvyšší soud, vysoké soudy a městské soudy

Nejvyšší soud (= tedy pětičlená rada vysokých soudců) kontroluje objektivní srozumitelnost a uskutečnitelnost v životní praxi (= schvaluje nebo vrací k přepracování) návrhů zákonů a/nebo navrhovaných úprav zákonů a to vždy z rozhodnutí nejvyššího soudu jako celku, který má na jakékoliv své rozhodnutí celkově jeden hlas (konečné slovo má tedy vždy jen Nejvyšší soud).

Vysoké soudy kontrolují objektivní srozumitelnost a uskutečnitelnost (v rámci reálných možností ostrovní země) jakýchkoliv navrhovaných zákonů od ministrů jako jednotlivců (vysoké soudy mohou schvalovat nebo vracet k přepracování jakékoliv návrhy jednotlivých ministrů s tím, že vysoké soudy jednotlivě nemohou s konečnou platností schvalovat střední, vyšší a/nebo nejvyšší zákony, které náleží do posuzovaných věcí pouze Nejvyššího soudu).

Městské soudy, jestliže zjistí jakékoliv nesprávnosti, nejasnosti v rámci jakéhokoliv zákona, musí takový zákon ohlásit přímo nejvyššímu soudu jehož pěti členná rada rozhodne jedním hlasem o dalším konání v této věci (takový zákon může být Nejvyšším soudem celkově jedním hlasem zrušen a Nejvyšší radě nebo jednotlivému ministerstvu odkud takový zákon pochází, vrácen k přepracování).  

/ENGLISH/

Supreme Court, superior courts and municipal courts

The Supreme Court (= thus, the five-member council of high judges) checks the objective clarity and feasibility in the practice of life (= approves or returns for revision) the bills and/or proposed amendments of laws - always according to the decision of the Supreme Court as a whole, which has for any of its decision one vote generally (the final word has only the Supreme Court).

Superior courts verify objective clarity and feasibility (according to real possibilities of our island) of every proposed law by ministers as individuals (superior courts can approve or return to modification any bills of individual ministers but (!) superior court can not finally approve secondary, higher and/or the highest laws, belonging to the assessed things of Supreme Court solely).

If municipal courts find any inaccuracies, ambiguities under any act, they have such a law to report directly to the Supreme Court only and its five-member council will decide with one voice about the next step in this case (such law can be canceled and returned to the Board or individual ministry, where such a law was created for its modification)