Lidé - People: Imperativní mandát Nového Olympu - The imperative mandate on New Olymp

CZECH <<< >>>  ENGLISH

/CZECH/

Občané ostrovní magické kultury (což jsou všichni registrovaní obyvatelé ostrova) mají právo na takzvaný "imperativní mandát" nařízený nejvyššími zákony (tedy ústavou) ostrovní kultury. Skrze to se zaručuje, že občané mohou zadávat přímo příkaz určitému jednomu ministrovi nebo více ministrům, jestliže takoví občané splní následující čtyři podmínky.

Pro možnost "imperativní mandát" platí následující podmínky:

Podmínka 1 - napsat text příkazu objektivně srozumitelného a především uskutečnitelného v rámci reálných možností toho určitého ministra (nebo ministrů) 

Podmínka 2 - předložit takový text příkazu Nejvyššímu soudu, jehož pěti členná rada rozhodne, jestli je skutečně takový příkaz občanů objektivně srozumitelný a uskutečnitelný v rámci reálných možností konkrétního ministra (nebo ministrů)

Podmínka 3 - na takovém příkazu v rámci "imperativního mandátu" se musí dohodnout nejméně sedmdesát-pět procent lidí z voličů toho konkrétního ministra (nebo jednotlivých ministrů zvlášť) ke kterému se příkaz vztahuje přímo 

Podmínka 4 - příkaz v rámci "imperativního mandátu" nesmí porušovat ani jeden zákon v rámci ostrovní magické kultury 

Příkaz v rámci možnosti "imperativní mandát" nějakému konkrétnímu ministrovi (nebo více ministrům zvlášť) může dávat jen ta skupina lidí, kteří jej volili.

Jedna skupina lidí, která volila jednoho určitého ministra, nemůže zadávat příkaz v rámci "imperativního mandátu" celé nejvyšší radě jako takové - tato možnost existuje jen v případě, jestliže se tak dohodne nejméně sedmdesát-pět procent voličů od každého ministra zvlášť a tedy pouze takovým způsobem mohou voliči dát příkaz celé nejvyšší radě jako takové.

/ENGLISH/

The citizens of magical island culture (which are all registered residents of the island) have the right to so-called "imperative mandate" dictated by the supreme law (thus constitution) of island culture. Through it ensures that citizens can enter the command directly to one particular minister or more ministers, if the people fulfill the following four conditions.

For the "imperative mandate" following apply:

Condition 1 - write command text objectively understandable and workable primarily within the real possibilities of the particular minister (or ministers)

Condition 2 - submit such statement text to the Supreme Court, whose five-member board will decide if that command of citizens is really objectively understandable and doable within the real possibilities of a particular minister (or ministers)

Condition 3 - in such order under the "imperative mandate" must agree at least seventy-five percent of the voters of that particular minister (or individual ministers separately) to which the statement relates directly

Condition 4 - the imperative order must not to violate any law in the island culture

Command within the "imperative mandate" to particular minister can give only the group of people, who voted for that minister only. 

Group of people, who voted for one particular minister, can not issue a command within the "imperative mandate" to the entire Supreme council as such (this option exists only in the case, if at least seventy-five percent of voters of each minister separately agree, therefore by this way only, voters can put the entire command to the Supreme council as a whole.