Film: Hrátky s angličtinou (Héraklés a Héra) - Play with English (Hercules and Hera)

CZECH <<< >>> ENGLISH

/HERA/ They look so insignificant (Vypadají tak bezvýznamní)
from up there, don't they? (odtud, že ano ?)

/HERCULES/ The only one, who looks (Jediný, kdo)
insignificant to me, (je pro mě bezvýznamný)
Hera, is you. (jsi ty Héro.)

Video:


/HERA/ I didn't come here... (nepřišla jsem tu)
to fight with you, Hercules. (bojovat s tebou Hérakle)
I came to make an offer. (Přišla jsem s nabídkou)
You might even call it (můžeš tomu říkat)
an offer of peace. (nabídka míru)

/HERCULES/ Peace. (Mír)

/HERA/ Despite our differences, (I přes naše neshody,)
we've always had... (které jsme vždy měli)
our contempt (naše opovržení)
for Zeus in common. (Diem... máme společné)

/HERCULES/ You and I (Ty a já...)
have nothing in common. (nemáme nic společného.)

/HERA/ Believe it or not, (Ať už mi věříš či ne,)
I once loved your father, (kdysi jsem milovala tvého otce,)
and your father loved me (a tvůj otec miloval mě)
until (až do chvíle, kdy)
something else caught his eye. (něco jiného upoutalo jeho pozornost.) 
As strong as our bond was, (jakkoliv bylo naše pouto silné)
it couldn't compete with (nemohlo soupeřit)
his fascination for mankind. (s jeho okouzlením lidskou rasou)

/HERCULES/ Oh, please, Hera ! (Ale prosím tě Héro !)
You have never loved (Tys nikdy nemilovala)
anyone but yourself. (nikoho než jen sama sebe.)
You couldn't stand to lose (Nemohla jsi unést ztrátu)
your power with Zeus. You made (moci nad Diem a tak si to dávala)
sure the world felt your pain. (celému světu pocítit.)

/HERA/ I wanted Zeus to understand (Chtěla jsem, aby Zeus pochopil)
what he had done to me. (co mi udělal.)
The world was incidental. (Svět byl vedlejší.)

/HERCULES/ Not to me ! (Ne pro mě !)

/HERA/ You're a god now. (Teď jsi bůh.)
I don't want to fight with you (Nechci s tebou bojovat)
anymore, Hercules. (nikdy Hérakle)

It's Zeus I despise ! (To Diem pohrdám !)
And I am not alone. (A nejsem sama.)

/HERCULES/ Why don't you just say (Proč prostě neřekneš)
what you have to say ? (co chceš říct ?)

/HERA/ Do you really believe (Vážně věříš)
he brought you to Olympus... (že tě vzal na Olymp...)
just to help mankind ? (jen proto, abys pomáhal lidstvu ?)

Žádné komentáře:

Okomentovat