Správa: Ministerstvo financí a obchodu (MFO) - část druhá

Zpráva: S tímto článkem souvisí i tyto informace >>> Ministerstvo financí a obchodu (MFO) - část první

Upozornění: Úplnou zprávu vám podá až Nejvyšší rada Nového Olympu (až bude vytvořena)

Milí čtenáři, 

teď se pustím do druhé části ministerstva financí a obchodu...

Obchodní činnost na ostrově:

- na ostrově je plně podporována obchodní činnost a to jak pro fyzické osoby (= samostatný podnikatel), tak i pro právnické osoby (= obchodní společnosti)
- na ostrov mají přístup i některé zahraniční společnosti (jestliže splní podmínky stanovené ostrovní vládou)
- kdo si bude chtít vytvořit obchodní společnost (= právnická osoba), je možností pouze forma akciové společnosti 

Obchodní společnost vzniklá na území Nového Olympu - akciová společnost:

- v souostroví se společnosti i samostatní podnikatelé zapisují po schválení ministerstvem MFO do obchodního rejstříku (a to je nařízeno ze zákona)
- akciová společnost vzniklá na území této ostrovní země musí být ze zákona do obchodního rejstříku zapsána nejpozději do šedesáti dnů od první schůze nejvyššího orgánu takové společnosti (což je valná hromada (a to po oficiálním schválení MFO)

- akciová společnost oficiálně vzniká až v době, kdy je zapsána do obchodního rejstříku a to se děje po schválení MFO (s čímž musí mít splněny příslušné podmínky)
- základní povinný kapitál (ze zákona) je stanoven na částku, kterou blíže určí zákon (to musí určit až nejvyšší rada jako celek s asistencí nejvyššího soudu)

Některé podmínky pro vznik akciové společnosti:

- zápis do obchodního rejstříku (ten je podmíněný níže uvedenými dalšími podmínkami)
- vytvoření základního kapitálu (základní finance tvořené především ze zisku společnosti)
- nejpozději do třiceti dnů od oficiálního zveřejnění výzvy k upisování akcií musí být zákonem stanovená částka základního kapitálu uložena na firemním účtě takové akciové společnosti
- musí být vytvořeny stanovy akciové společnosti
- akciovou společnost může zakládat (vlastnit) jedna právnická osoba a/nebo více fyzických osob a/nebo právnických osob

Způsob založení akciové společnosti - založit akciovou společnost lze jen takzvanou "veřejnou nabídkou akcií" a to tak, že pokud zakladatelé nemají dostatek financí pro úspěšné dokončení procesu založení akciové společnosti, musejí zveřejnit výzvu k takzvanému upisování akcií. Při upisování akcií jsou k nahlédnutí všechny dokumenty související se založením této akciové společnosti.

Mezi podmínky založení akciové společnost v této ostrovní zemi se řadí také:

- způsobilost k právním úkonům
- věk zakladatelů vyšší jak osmnáct roků
- zakladatelé firmy nesmí být stíháni zákonem v aktuální době (nevadí, pokud byl někdo v minulosti potrestán - to na nic vliv nemá, pokud se nejedná o porušování ústavních a vyšších zákonů)
- zakladatelé nesmí mít nedoplatky na dani státu 
- o celém procesu zakládání je pochopitelně informováno (téměř v reálném čase) ministerstvo financí a obchodu (MFO) s kontrolou systémů NBS a CMSS

Orgány akciové společnosti jsou:

- valná hromada = schůze všech akcionářů, tedy vlastníků třeba jen malé části majetku společnosti
- představenstvo = řídí firmu po celý jeden rok
- dozorčí rada = kontroluje práci představenstva po dobu dvou let 

V rámci valné hromady, která se koná nejméně jednou za jeden rok se mohou akcionáři usnášet na prakticky jakémkoliv rozhodnutí, neboť se jedná o nejvyšší orgán společnosti (pro usnášení se na nějakém rozhodnutí musí pro určitou věc hlasovat alespoň padesát-jedna procent akcionářů jejichž akcie dohromady mají celkovou hodnotu větší než polovina hodnoty celkového majetku takové akciové společnosti). 

Svolání valné hromady (jako nejvyššího orgánu) mohou zajistil kdykoliv pouze takoví akcionáři, jejichž hodnota akcií dohromady je nejméně tři procenta ze základního kapitálu (= základní částka, která je ze zákona povinná při zakládání akciové společnosti)

- akcie je cenný papír s nímž jsou spojena práva akcionáře, který musí být starší osmnácti roků
- s akciemi má akcionář právo podílet se na zisku a na řízení společnosti
- akcie existují listinné (tyto jsou vytisknuty na fyzickém papíře s tím, že jsou opatřeny ochrannými prvky podobně jako bankovky a akcie zaknihované (tyto akcie jsou zaznamenávány v elektronické podobě v počítači, které v reálném čase kontroluje systém NBS a CMSS (je to stoprocentní záruka bezpečí a klidu)
- akcie je možné registrovat jen na jméno (a to ať už fyzické nebo právnické osoby) 

Členové představenstva a dozorčí rady získávají odměny tak, jako jiní pracovníci a to vždy na začátku každého měsíce (to je vypočteno na základě hodnoty jejich akcií a celkové úspěšnosti takové akciové společnosti) plus mají odměny za případná rozhodnutí vedoucí k zlepšení pozice firmy na trhu.

Členové valné hromady mají své odměny čistě na základě jejich hodnoty akcií bez dalších zvýhodnění. 

Pouze pro představenstvo a dozorčí radu (ze zákona) platí přísný zákaz konkurence v oboru (to znamená, že nemohou například "sedět" v dozorčí radě své společnosti a současně být členem představenstva nebo dozorčí rady v jiné konkurenční společnosti).

Za chod společnosti plně odpovídají pouze členové představenstva  a dozorčí rady s vyjimkou případu významného rozhodnutí valné hromady (pokud by tedy došlo k nějakému takovému usnesení mimo rámec možností dozorčí rady a/nebo představenstva), které by vedlo k významným nežádoucím věcem, pak jsou zodpovědní za takové rozhodnutí "pouze" takoví členové valné hromady, kteří jsou zodpovědní za takové rozhodnutí (každé rozhodnutí musí být zdokumentováno - tedy, kdo byl pro a kdo byl proti takovému rozhodnutí).

Účetnictví v ostrovní kultuře:

- toto bude blíže upřesněno při prvních schůzích nejvyšší rady a nejvyššího soudu této ostrovní země 

- účetnictví fyzických  a právnických osob v rámci ostrovní kultury bude jednotné (co se týká způsobu účtování) podobně jako účetnictví, které bylo dříve označované jako "jednoduché účetnictví"

- jak právnická osoba tak i fyzická jsou povinny vést zákonem nastavené účetnictví (na základní rozhodnutí nejvyšší rady této ostrovní země)

- účetnictví stejně jako většina ze všeho na ostrově je kontrolována systémy NBS a CMSS

Fyzická osoba (samostatní podnikatel):

- druhá a poslední možnost podnikání s čímž se spojují také podmínky podobně jako u akciové společnosti
- i fyzická osoba (tedy samostatný podnikatel) musí být schválena v rámci MFO a následně zapsána do obchodního rejstříku (ze zákona)
- fyzická osoba musí odvádět také daň sedm procent ze svého celkového přijmu za každý měsíc na začátku každého měsíce a to jednorázově a tedy s tím, že za nic dalšího už jakoukoliv daň neplatí (ta daň je pouze z takového příjmu, který si zajistila fyzická osoba na tomto ostrově magické kultury)

Některé podmínky pro fyzickou osobu:

-  věk vyšší jak osmnáct roků
- způsobilost k právním úkonům
- fyzická osoba nesmí být stíhána zákonem v aktuální době (nevadí pokud byl někdo v minulosti potrestán - to na nic vliv nemá pokud se nejedná o porušení ústavních a vyšších zákonů)
- fyzická osoba nesmí mít nedoplatky na dani státu (může podnikat až v době, kdy splatí poslední dluh státu)
- o celém procesu zakládání podnikání fyzickou osobou je pochopitelně informováno (téměř v reálném čase) ministerstvo financí a obchodu (MFO) s kontrolou systémů NBS (= Nejvyšší bezpečnostní systém) a CMSS (Centrální magický sledovací systém) o nichž je řeč v předcházejících článcích sekce Správy

S přáním pěkného dne,

Lukáš Přibyl
(+420) 604 364 905

2 komentáře: