Úvod - Guide: Olympské desatero - The Ten commandments

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/
 1. Nový Olymp je ostrov magické kultury a je spojen ne úplně s kulturou starého Řecka známého z času uctívání bohů Olympu.
 2. Nový Olymp přináší pouze pravdu a ne vymyšlené báchorky.
 3. V rámci zaměření Nového Olympu je také důležité posílit vnitřní magickou sílu potřebnou pro magii okamžitého účinku (po celém světě také známé jako posílení individuální vůle člověka).
 4. Nový Olymp je nejen odříkání, ale i občasná radost, která k životu patří také.
 5. Nový Olymp je čistá moudrost a ne snaha, aby co nejvíce lidí jen něčemu uvěřilo.
 6. Nový Olymp je dobrou vůlí k těm, kdo ji zasluhují, a ne pomoc vyplýtvanou jen tak pro někoho.
 7. Nový Olymp ukazuje na dostatečně účinnou a co nejrychlejší odpověď na špatné skutky a nepodporuje nastavení druhé tváře.
 8. Nový Olymp nepodporuje zabití nebo odcizení majetku, s vyjimkou zákonem ospravedlněných případů.
 9. Nový Olymp nabízí duchovní i hmotnou pomoc, ale nepodporuje psychické upíry.
 10. Nový Olymp ukazuje na vděčnost za přítomnost takovou jaká je proto, aby budoucnost mohla být lepší. 
Pokud chcete napsat komentář, pište prosím ve zdejší Chatovací místnosti <<<   

/ENGLISH/
 1. The New Olymp is a magical island culture and is not completely connected with the culture of ancient Greece known from time worshiping the old gods of Mount Olympus.
 2. New Olymp proclaims only the truth and not fabricated stories.
 3. Within the focus of the New Olymp is also important to strengthen the inner magical power needed for magic immediate effect (worldwide also known as the strengthening of individual human will).
 4. The New Olymp is not just self-denial, but also occasional joy, which belongs to life too.
 5. The New Olymp is pure wisdom and not effort to make something just for the most blind believers.  
 6. The New Olymp is a good will to those, who deserve it and not help wasted just for someone. 
 7. The New Olymp shows a sufficiently efficient and fast response to wrongdoing and not turning the other cheek.
 8. New Olymp does not support killing or theft of property, except in cases justified by the law. 
 9. New Olymp offers spiritual and material assistance, but does not support the psychic vampire.
 10. The New Olymp shows gratitude for the presence as it is, so that future could be better.
If you want to write a comment, write it please in local Chat room <<<