Přemýšlení - Thinking: Závislost na Slunci a jiných vlivech - Addiction on Sun and other influences

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

Milí čtenáři,

mnozí z vás ví (například) o léčivém potenciálu našeho Slunce a s tím i doporučení ze strany některých lidí, že dívání se do něj má člověka nabíjet a pomoci k výrazně lepšímu duchovnímu a fyzickému životu. 

Jsou tu dvě věci, na které je potřeba upozornit:
  1. Závislost 
  2. Škodlivost
ad 1 Jistě se shodneme, že jakákoliv závislost je špatná. Ať už se jedná o legální látky či nedovolené užívání drog stejně jako toho, kterého vlivu, vždy platí, že jedinec se v prvé řadě dobrovolně spoutává a zdržuje či přímo znemožňuje svůj účinnější růst.

ad 2 Řekl bych, že všechny závislosti jsou do určité míry škodlivé. Už jen z toho důvodu, že například Vy byste musel/a mít neustále něčeho dostatek. Že si musíte umět zajistit to či ono pro váš lepší život. Už jen takový faktor je omezující. 

Výše uvedené platí samozřejmě i o závislosti na slunečním záření:

a) pokud nemáte alespoň základní duchovní (magickou) praxi, vaše tělo by se slunečním zářením poškodilo
b) čerpání energie ze Slunce je zdroj, který vám může být upřen (například vězením či pobytem v místech, kde sluneční paprsky nedosáhnou)

Proto je potřeba, abyste nebyli závislí na ničem. Abyste byl/a Vy sám/a zdrojem své vlastní síly (a ne získávat sílu od někoho či něčeho jiného). Věřte si samozřejmě čemu chcete, ale zcela jistě můžete být Vy svým vlastním zdrojem (bez jakékoli pomoci). 

V případě, že máte nějaké připomínky či otázky, pište tady <<< v chatovací místnosti, děkuji,

Autor

/ENGLISH/

Dear readers, 

maybe you know about (for example) the medicinal potential of our Sun as well as the recommendation from some people, that looking into the Sun have to charge human being and distinct help to improve the spiritual and physical life.

There are two things here, which need attention:
  1. Addiction
  2. Damaging influence
to 1 Surely, you will agree with me, that every addiction is bad. Whether it´s a legal substance or unlawful using drugs as well as other influences, is always true, that an individual voluntarily binds himself and delay or even prevents his efficient growth.  

to 2 I´d say, that all addictions are harmful to some extent. Just from that reason, because, for example, you would always must have enough of some thing or things. You have to be able to provide this or that for your better life. Just such factor can be very unpleasant limit for many people. 

What I said above, is surely true in case of sunlight addiction too:

a) if you don´t have at least basic spiritual (magical) experience, the sunlight can damage your body 
b) to pump energy from the Sun is the source, that may be denied for you (for example such as a prison or a stay in a place, where the sun's rays do not reach)   

Therefore it´s necessary, that you are not addicted to anything. To be your own source of power (and not to obtain power from someone or something else). Of course, believe what you want, but surely you can be your own source of power (without any help).

If you want to write something, write it here <<< in chat room please. Thank you,

Author