Přemýšlení - Thinking: V krátkosti o breatharianismu (život ze vzduchu) - In short about breatharianism (to live thanks to breathing air)

CZECH <<< >>>  ENGLISH

/CZECH/

Milí čtenáři,

bezpochyby mnoho z vás se setkalo s termínem, jakým je právě breatarianismus. Mnozí tento způsob života doporučují, přestože objektivně vzato je riskantní. Podle jejich řeči se zdá, že člověk pro život nepotřebuje jídlo, pití ani spánek. Říkají, že nutné je jenom dýchat vzduch. Podle breathariánů se duch člověka na základě takové životní cesty povznese na vyšší úroveň bytí. 

Nejedná se o pouhé dýchání vzduchu, ale o přijímání "duchovní stravy" oním procesem dýchání. Zdůrazňuji, že pokud by někdo nejedl, nepil ani nespal, tak bez duchovní (nebo chcete-li magické) praxe by takový člověk na základě pouhého fyzického dýchání zemřel. 

Je to velice riskantní, opakovaně dodávám, a proto je velice špatné dělat, co breathariané dělají bez duchovní (magické) praxe. Není to o mně, je to dobré pro váš život. 

Pokud chcete něco říct, napište to tady <<< v Chatovací místnosti prosím. Děkuji,
 
Autor
   

/ENGLISH/

Dear readers,

undoubtedly many of you have met the designation, which is just breatharianism. Many people recommend this way of life, even though objectively speaking, is risky. So according to their speech, it appears that human life doesn´t need any food, drink nor sleep. They say it´s necessary to breathe air only. According to breatharians the spirit of the human being will rise to higher level of existence on the basis of such life path.

It´s not about only physical breathing air, but about receiving spiritual food. I stress, if someone would not want to eat, drink nor sleep, so without spiritual (or if you want magic) pratice, such person would be dead. 

I repeatedly say, it´s very dangerous, therefore it´s strictly prohibited to do, what breatharians do without spiritual (magic) practice. It´s not about me, it´s good for your life.

If you want to say anything, write it here <<< in Chat room please. Thank you,
 
Author