Úvod - Guide: Pět věků - The Five ages

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

Nesmrtelní duchem i tělem, žijící na starém Olympu, se rozhodli vytvořit první lidi. To byl takzvaný Zlatý věk. Tehdejší rod si žil šťastně a blaženě. Téměř se rovnali bohům. Nic jim neříkalo slovo práce či smutek. Ani stáří je příliš netrápilo. Jejich fyzické tělo si i v pozdějších letech stále zachovávalo svou sílu. Zlatý věk se tedy podobal jedné věčné hostině. A když už si pro ně přece jen bohyně Smrt přišla, lidé ji téměř necítili. Jejich život znal jen hojnost, klid a mír. Příroda jim i bez práce dávala bohaté plody a starosti se svými stády také příliš neznali. Žili tedy ničím nerušeni a dokonce i sami bohové je považovali téměř za sobě rovné. Toto lidstvo s odchodem posledního z jejich rodu vymřelo, žijí pouze jako duchové a ochránci dalšího lidského pokolení. Podobně jako mlha se vznášejí všude po celé planetě Země.  

Další lidský rod se nazýval Stříbrný. Nebyl už tak šťastný a lidé tohoto věku byli celkově slabší a to jak z hlediska své síly tak i rozumu. Desítky let rostli způsobem jako nerozumné děti a jakmile dospěli, opustili domov, kde původně vyrůstali. Nebyli schopni jako rod se dožívat tak dlouho jako lid ve věku prvním. Stali se pošetilými a pyšnými a tak se nevyhnuli jistému neštěstí. Nechtěli naslouchat bohům, nepřinášeli jim oběti na oltářích a tak je po čase velký Zeus Olympský zničil za jejich nespolušnost.

Hromovládce se rozhodl vytvořit nový věk a tím je věk Měděný. Byl úplně jiný než dva minulé. Lid byl strašný, ale mocný. Smrtelníci si oblíbili pýchu a krvavé války. Nic jim neříkalo zemědělství a ani plodů matky Země si příliš nevážili. Nejvyšší jim dal podobu velké postavy a ukrutné síly. Ale jejich nitro se nedalo tak dobře zkrotit. Byli někdy až moc odvážní, ale to nestačilo navěky. Téměř všechno vyráběli z mědi. I své domy. Chladnokrevně se lid Měděného věku vzájemně ničil a zanedlouho také sestoupil do podsvětí.

Netrvalo dlouho a bohové olympští vytvořili nový čtvrtý věk lidí. Rod polobohů a hrdinů. V těch časech byl tehdejší lid vznešený, spravedlivý a velmi se podobající bohům. Ale ani ti nebyli takovými, jakými podle Dia Olympského být měli, a proto všichni zahynuli ve strašných krvavých válkách.

Poslední věk pátý je ten současný... tento rod neustále trápí práce a starosti. Negativní energie, vyvažována jistým množstvím energie pozitivní, převládá a to všude na celé Zemi. Často se nectí rodiče, přátelství nezná věrnosti a ani hosté nenachází pohostinství. Přísaha je něco jako nevhodné slovo, ve světě si jen málokdo váží pravdy a dobra a i tento rod se dostává do různých válečných střetů. Všechny vznešené hodnoty už dávno opustily tento lid a tak i bohové od něj téměř úplně odvrátili svou tvář. 

Jak dopadne současný věk Železný, ukáže zase jen čas... Co je ale jisté už teď, že již v současné době vysvitl paprsek naděje a na svět pomalu ale jistě přichází lidé Věku šestého ze země a kultury zvané Nový Olymp.  

Pokud se chcete přidat, přečtěte si prosím TENTO TEXT <<<

/ENGLISH/

The Gods with immortal spirit and tangible body, living on the old Olymp, decided to create the first human beings.It was the so-called Golden Age. At that time people lived happily and blissfully. Almost equal the gods. They didn´t know the word labor or sorrow. Nor old age didn´t too bothered them. Their physical body still had its strength even in later years. The Golden Age was similar to the one eternal banquet. And at a time, when goddess Death came for them, people almost feel anything. They knew only abundance, peace and quiet. Nature gave them abundant fruit without work, and concerns with their herds they didn´t unduly know too. They lived undisturbed and even the gods regarded them as almost equal. When the last one left those lands, the mankind was extinct, they live only as spirits and patrons for another human race. They are hovering over the planet Earth like mist.  

Another human race was called Silver. It was not so lucky age and people were generally weaker, both in terms of their strength and sense. They grew for manner as irrational children for decades and as an adult, they left their home, where originally grew. They were not able to live as long as people in age first. They became foolish and proud and so they did not avoid certain disaster. They did not want to listen to gods, did not bring them the sacrifices and after some time Zeus destroyed them for their insubordination.

Thunder-god decided to create a new age and that was the Coppery age. It was completely different than the previous two. People were fearful, but powerful. Mortals took to pride and bloody wars. Agriculture meant nothing to them and even fruits of mother Earth wasn´t too much for them. Supreme god gave them the appearance of great stature and cruel forces. But their heart was not possible so well to tame. They were sometimes too brave, but it was not enough for the future. They made ​​almost everything from copper. Even their houses. In cold blood people of this age destroyed each other and they descended into the underworld soon too.

It was not too long and the gods created a new fourth age. Gender of half-gods and heroes. In those days were people noble, righteous and very similar to gods. But even they were not such as Zeus wished. And that´s why all of them died in terrible bloody wars. 

Last age is the current... these people are constantly troubled by work and worry. Negative energy is partly balanced by certain amount of positive energy, but almost insufficiently and it prevails everywhere on Earth. People do not often honor their parents, friendship knows no allegiance and even guests cannot find any hospitality. The adjuration is something like the wrong word, on the world hardly anyone appreciates truth and goodness and so this genus also gets into various military conflicts. A long time ago, all noble values abandoned the people and so the gods almost completely turned face from them. 

How the Age of Iron will evolve, again only time will show... What is certain now, is the current ray of hope and slowly but surely people of the Age sixth are coming to our world from the land and culture of New Olymp. 

If you want to become member, read >>> THIS TEXT please.