Lidé - People: Struktura Nového Olympu - Structure of New Olymp

CZECH <<< >>> ENGLISH

/CZECH/

Od nejvyšší po nejnižší úroveň:
(přibližná podoba) 

1. úroveň:

Nejvyšší rada (= 11 členů/ministrů)
Nejvyšší soud (= pět členů/vysokých soudců)
Nejvyšší kontrolní úřad
Úřad pro dohled nad kulturou (= ochraňuje jádro a smysl Nového Olympu)

2. úroveň:

vysoké soudy (pět)
ministerstva (11+ jedenácti-členná rada odborníků/každé ministerstvo)
Ministerstvo vnitra a dopravy
Ministerstvo financí a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro informační technologie
Ministerstvo obrany
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo kultury a školství
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zemědělství a životního prostředí
Ministerstvo průmyslu a místního rozvoje 

3. úroveň:

guvernér města
městské soudy
městská orákula (= informační kanál - něco jako umělá inteligence)

4. úroveň:

policie
školy
nemocnice
obchody 
chrámy
kostely
různá náboženství
a další věci

/ENGLISH/

From the highest to the lowest level:
(approximate form)

1st level:

Supreme council (= eleven members/ministers)
Supreme court (= five members/high judges)
Supreme audit office
Supervisory authority for culture (= protects the core and purpose of New Olymp)

2nd level:

superior courts (five)
departments (11 + eleven-member expert board/each department)
The Department of Interior and Transport
The Department of Finance and Trade
The Department of Labour and Social Affairs
The Department for Information technology 
The Department of Defense
The Department of Justice
The Department of Culture and Education
The Department of Health
The Department of Foreign Affairs
The Department of Agriculture and Environment
The Department of Industry and Regional Development

3rd level:

city governor
municipal courts 
city oracles (= information channel - something like artificial intelligence)

4th level:

police
schools
hospitals
stores
temples
churches
hotels
castles
palace
variant religions
and other things